Sas kontakt dk Stevns
Date: 2017-03-01 15:33

Video: Sas kontakt dk Stevns

Se næ rmere i bilag. Alle tre initiativer er tiltag som kommunen stø tter, og vi vil gerne bakke op om flere initiativer til fremme af eliteidræ tten i Farum Kommune. Men initiativerne må komme fra foreningerne. Derfor vil vi gerne hø re jer, hvad I vil, og hvad I har af planer? Farum Kommune vil kun igangsæ tte et eliteidræ tsprojekt, som foreningerne i Farum ø nsker. Vi ø nsker at stø tte og bakke op om jeres initiativer. Hvis nogle af foreningerne i Farum Kommune har planer eller visioner om i fremtiden at satse på eliteidræ tten, hø rer vi gerne fra jer.

Kapitel 10. Idrætsfremme (sport)

Af aftalen mellem Farum Kommune og tennisspilleren Frederik Fetterlein, indgå et den 69. juli 7555 fremgå r det, at Frederik Fetterlein modtager kr. om å ret for at fungere som idræ tsambassadø r for kommunen. Arbejdsopgaverne er dels beskrevet i selve aftalen, dels i et bilag. Disse arbejdsopgaver blev siden omdefineret på et mø de i november 7555. Af referatet herfra kan det konstateres, at Frederik Fetterleins opgaver primæ rt bestod i deltagelse i Farum Tennisklubs fø rsteholdskampe samt deltagelse i diverse arrangementer af sportslig/social art. I den forbindelse aftaltes det, at Frederik Fetterlein kunne fravæ lge tenniskampene, for i stedet at stille op i internationale turneringer.

[Sidste Nyt]

Byrå det valgte ud over stø tte efter folkeoplysningsloven at give stø tte efter kommunalfuldmagten til kvalitetsudvikling af idræ tten (eliteidræ t), og man fulgte op på , om de tilsigtede resultater blev opnå et ved . at indhente evalueringsrapporter.

BUSHISTORISK SELSKAB

De 69 sundhedsorganisationer bag teltet er Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejerforening, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Lægeforeningen, LVS, Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Fodterapeuter, Kost- og Ernæringsforbundet, Hjernesagen, Dansk Kiropraktor Forening, Danske Psykomotoriske Terapeuter, Københavns Universitet SCIENCE, Osteoporoseforeningen, Komiteen for Sundhedsoplysning.

Årets Kiropraktor tildeles en kiropraktor, som har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Sidste år blev det Hanne Nøddeskou-Fink, året før Nis Alnor, og første gang titlen blev uddelt var i 7567, hvor Claus Dam Nielsen modtog den.

Linker I til undersider på Kiropraktorguide fra jeres klinikhjemmesider på Kiropraktorguide er der i forbindelse med flytningen efter al sandsynlighed opstået en række døde links. Det skyldes ændring af url-adresser på den nye side. Tjek derfor links på jeres hjemmeside, og opdater dem, hvis det er nødvendigt.

På baggrund af omtale i Berlingske Tidende rejste Konkurrencestyrelsen ved brev af 79. januar 6999 over for Farum Kommune spø rgsmå let om eventuelle udbudsretlige problemer i forbindelse med udbuddet vedrø rende stadionstole til Farum Park. Til brug for en næ rmere vurdering af udbuddet bad Konkurrencestyrelsen kommunen om inden den 8. februar 6999 at indsende en redegø relse for udbudsbetingelserne og for det hidtidige forlø b af udbudsforretningen. Konkurrencestyrelsen anmodede kommunen om at undlade at underskrive kontrakt i sagen, indtil styrelsen havde få et lejlighed til at vurdere sagen næ rmere. [586]

Farum Byrå d vil derfor undersø ge, hvorvidt det er muligt at gø re et erstatningsansvar gæ ldende overfor de personer, der har indgå et aftaler med de på gæ ldende idræ tsambassadø rer.&rdquo [769]

Videre tilbø d klubben i brevet en ræ kke næ rmere specificerede ydelser i form af eksponering ved placering af kommunens logo på bil, lø bedragter, annoncer i klubblad mv. samt ret til at bruge Allan Mogensen i forskellige pr-mæ ssige arrangementer for kommunen. Klubben foreslog en pris på kr. pr. å r herfor i en 8-å rig periode samt betaling af udgifter til tryk og logo.

Vi vil opfordre dig til i fremtiden, at du lader udvalgene træ ffe beslutningerne. Så kan det godt væ re, at de kommer frem til de samme beslutninger, som du gø r, men så har der i hvert fald væ ret en politisk diskussion. Det er det, vi så mange gange har efterlyst, og isæ r her de sidste par må neder har vi skrevet meget om det i avisen og sagt noget om det