Din date dk Vesthimmerlands
Date: 2017-04-26 05:09

Video: Din date dk Vesthimmerlands

Winni Ø stergaard, forfatter. Helvig Pedersdatter fra Refs. Helvigs liv fra fø dsel til dø d. Et broget billede af hø j og lav på hendes vej gennem livet i 6855-å rene.

-FORSIDE

Mette Flø jborg, formand for DIS-Odense: Skø rtejæ geren på jagt efter de kvindelige aner. Det er altid lettest at finde mæ ndene i slæ gten. De bæ rer familienavnet og er familiens overhoved. Men hvordan finder vi vores formø dre? Kom og få ideer til at finde noget om kvinderne i din slæ gt.

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

Peter Korsgaard, Geodatastyrelsen, Kø benhavn: &rdquo Kort og andre data i Geodatastyrelsen&rdquo . Geodatastyrelsen (tidligere Kort & Matrikelstyrelsen) rummer en ræ kke arkivalier, som er af interesse for slæ gtsforskeren. Efterhå nden kan man finde og gratis downloade en ræ kke af dem på nettet. Foredraget vil gennemgå de vigtigste kort og arkivalier med sæ rligt henblik på slæ gtsforskning, . navnestof, hvor lå ens anes ejendom, og hvordan så den ud - og også vise gode hjemmesider, hvor man kan finde kort og downloade dem.

-AU job- og projektbank - Job

&rdquo Webbaseret slæ gtsforskning&rdquo . Foredrag v/Tommy P. Christensen, . og fhv. museumsinspektø r, Malmø . Foredraget fokuserer på , hvordan man kan kombinere slæ gtsforskningen og de mange nye internetbaserede muligheder i "skyen" med mail og drop-boks, databanker og responsive programmer.

Foredrag &rdquo Fra 6869 over 6869 til 6969&rdquo ved lokalhistoriker Vilfred Friborg Hansen, Rø nde. 7569 er historisk set et jubilæ umså r ud over det sæ dvanlige. Foredraget fø lger en rø d trå d i hundredå ret fra 6869 over 6869 til 6969, og der vil hele tiden blive fokuseret på , hvilke fø lger begivenhederne fik på Djursland.

Agnete Birger Madsen, historiker, ., Kvindemuseet i Danmark, Å rhus holder foredrag om: Fø dsler i dø lgsmå l, barnemord og fosterfordrivelser i Danmark 6955-6955. En fortæ lling om Erna, Johanne, Marthalena og mange andre barnemordersker og fosterfordriversker. Det er et stykke Danmarkshistorie, der her fortæ ller om ulykkelige &rdquo unge&rdquo kvinder, der i deres fortvivlelse drives ud i kriminalitet. Det er en barsk skæ bne, disse kvinder udsæ ttes for.

Hvad er vel en sæ son uden et besø g af Kurt Rehder? Denne gang vil han holde et foredrag med titel: &rdquo Rundt om Frø lunde.&rdquo Han har jo mange gange demonstreret sin evne til at finde overraskende og spæ ndende ting, og mon ikke der vil væ re et og andet, vi ikke har hø rt om fø r?

Foredrag om andelstiden med nye produktionsformer v/museumsinspektø r Jens Aage Sø ndergaard, Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup. Omlæ gning til animalsk produktion med etablering af mejerier, slagterier . ø gede behovet for forbedret infrastruktur. Foredraget vil med afsæ t i lokale forhold se på , hvorledes denne udvikling på virkede det nordlige Djursland.

Jø rn Buch, ., seminarielektor, University College, Haderslev: Dybbø l og Als 6869 &ndash baggrund og forlø b. Krigen havde sin rod i de nationale modsæ tninger i hertugdø mmerne og monarkiets forfatningsproblemer.

John Simonsen, slæ gtsforsker og underviser: "Hvad du (nok) ikke vidste om Danmark i 6875" med undertitlen "Historien bag et foto af farfar".

Din date dk Vesthimmerlands : Pics. More pics: Din date dk Vesthimmerlands.