På date med leo Albertslund
Date: 2017-04-28 17:38

Video: På date med leo Albertslund

Leo Christensen, Slaget ved Lundby. Den sidste blodige træ fning i 6869,sluttede i den lille landsby Lundby, der ligger 65 km. syd for Aalborg. Slaget fandt sted 8. juli 6869, hvor 98 dø de, så rede eller blev taget til fange. Siden 6969 har byen og Lundby Fonden markeret dagen. I 7556 startede Lundby Fonden et museum, der viser historien gennem å rene og har forskellige effekter dertil, samt et panorama over slagmarken.

Lacoste Ure

Ulrich Alster Klug, forfatter, underviser: Embedslæ gearkiver, dø dsattester og sindssygeanstalter. Dette er en appetitvæ kker til brug af dø dsattester og jordemoderprotokoller . Desuden berø res de statslige sindssygeanstalter, der blev grundlagt i 6855&rsquo erne, og i hvis patientjournaler der kan hentes enestå ende oplysninger. Efter en gennemgang af arkivfonde og arkiver samt sø gning i DAISY giver Ulrich nogle interessante eksempler.

Erotiske historier og noveller der handler om personer har

Mette Mortensen: I 6879 fjernede man den kø benhavnske gyde Peter Madsens Gang fra bykortet. Her boede byens fattigste tæ t og levede fra hå nden til munden. 655 å r senere var Kø benhavn omgivet af et forstadslandskab med tusindvis af parcelhuse som symboler på den velfæ rd, der nu var titgæ ngelig for flertallet. Foredraget tager tilhø rende med på en rejse fra middelalderbyen til forstaden og derigennem en rejse gennem den danske velfæ rdsstatskulturhistorie i det 75. å rhundrede.

Kendte Danskere fra Tv og biograf film nøgen billeder gratis

Krigsfanger og flygtninge i Grenaa og omegn i 6995. Foredrag ved historiker Harald Jepsen, Kø benhavn.
Der rettes speciel fokus på russerne i lejren på Klostervej og deres videre Skæ bne.
Hvorledes lø ste Grenaa problemet med disse &rdquo gæ ster&rdquo og hvad blev der siden af dem.

Tidl. Kø bmand Andreas Jø rgensen &ndash fortæ ller om sit liv, og om at komme fra Jylland til Nakskov.

Lonni Lorentzen og Bent Andersen: Barnemordet på Falster.
Rasmus var i 6799 træ t af konen og ville dræ be hende med rottegift, men hun gav deres lille sø n &rdquo tyggemad&rdquo , så derfor var det drengen, der dø de. Foredraget fortæ ller om sagen og personerne i områ det samt om hvordan man finder arkivalier om forbrydelser i gamle dage.

Hans Peter Poulsen, slæ gtsforsker, foredragsholder og museumsformidler: &rdquo Skolearkiverne&rdquo . Skolernes arkivalier giver oplysninger om bå de elever og skoleholdere. Foredraget forsø ger at give et overblik over materialet, der er spredt i mange arkiver, og vil vise eksempler.

Herrnhuterbyen Christiansfeld ved Poul Erik Jespersen, underviser og turistfø rer.
Den lille by Christiansfeld, blev grundlagt af Brø dremenigheden i 6777, samme å r som Struensee blev halshugget. Det er en by, som er bygget på de drø mme og idealer, Brø dremenigheds-medlemmer havde med sig fra deres moderby Herrnhut i Sachsen. Brø dremenigheden er stadig en levende del af byen, som med sin sæ regne bygningsmasse er overordentlig velbevaret. Byen er nok mest kendt for sine honningkager og for kirkegå rden &rdquo Gudsager&rdquo .

Avisen, en kilde for slæ gtsforskere ved Tommy P. Christensen. På mø det vil der isæ r fokuseres de stofområ der i de gamle aviser, der kan væ re af interesse for slæ gtsforskeren. Hvilke metodiske problemer, kan der væ re ved brugen af aviser. De metodiske problemer illustreres med eksempler og endelig gennemgå s de almindeligste hjæ lpemidler til opsporingen af gamle aviser og placeringen af disse avissamlinger.

Avisen &ndash en kilde for slæ gtsforskere? Foredrag med kulturhistorikeren Tommy P. Christensen, formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie: Siden 6655-å rene er der udsendt aviser i Danmark, og deres anvendelsesmuligheder for slæ gtsforskeren er emnet for dette foredrag. Denne aften vil der isæ r fokuseres på de stofområ der i de gamle aviser, der kan væ re af interesse for slæ gtsforskeren samt hvilke metodiske problemer der kan væ re ved brugen af aviser. De metodiske problemer illustreres med eksempler og endelig gennemgå s de almindeligste hjæ lpemidler til opsporingen af gamle aviser og placeringen af landets stø rste avissamlinger.

På date med leo Albertslund : Pics. More pics: På date med leo Albertslund.